Free shipping for all order of $150

 

Sản phẩm
128 mặt hàng tìm thấy.
MCCB 3-poles 20A 18kA Type Fixed - 3VJ1002-1DA32-0AA0
1.349.475 ₫ 1.349.475 ₫ 1349475.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 20A, 18kA, Fixed-3VJ1002-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1002-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 20 A
- Dòng ngắn mạch:18 kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 20A 10kA Type Fixed - 3VJ1002-0DA32-0AA0
1.007.914 ₫ 1.007.914 ₫ 1007914.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 20A, 10kA, Fixed-3VJ1002-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1002-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 20A
- Dòng ngắn mạch:10kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 125A 10kA Type Fixed - 3VJ1012-0DA32-0AA0
1.512.149 ₫ 1.512.149 ₫ 1512149.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 125A, 10kA, Fixed-3VJ1012-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1012-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125 A
- Dòng ngắn mạch:10k A
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 25A 10kA Type Fixed - 3VJ1092-0DA32-0AA0
1.007.914 ₫ 1.007.914 ₫ 1007914.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 25A, 10kA, Fixed-3VJ1092-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1092-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 100A 10kA Type Fixed - 3VJ1010-0DA32-0AA0
1.074.996 ₫ 1.074.996 ₫ 1074996.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 100A, 10kA, Fixed-3VJ1010-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1010-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức:100 A
- Dòng ngắn mạch:10k A
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 32A 10kA Type Fixed - 3VJ1003-0DA32-0AA0
1.007.914 ₫ 1.007.914 ₫ 1007914.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 32A, 10kA, Fixed-3VJ1003-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1003-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 32A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 40A 10kA Type Fixed - 3VJ1004-0DA32-0AA0
1.007.914 ₫ 1.007.914 ₫ 1007914.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 40A, 10kA, Fixed-3VJ1004-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1004-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 80A 10kA Type Fixed - 3VJ1008-0DA32-0AA0
1.074.996 ₫ 1.074.996 ₫ 1074996.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 80A, 10kA, Fixed-3VJ1008-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1008-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80 A
- Dòng ngắn mạch: 10 kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 63A 10kA Type Fixed - 3VJ1006-0DA32-0AA0
1.074.996 ₫ 1.074.996 ₫ 1074996.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 63A, 10kA, Fixed-3VJ1006-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1006-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63 A
- Dòng ngắn mạch: 10 kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 50A 10kA Type Fixed - 3VJ1005-0DA32-0AA0
1.007.914 ₫ 1.007.914 ₫ 1007914.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 50A, 10kA, Fixed-3VJ1005-0DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1005-0DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 25A 18kA Type Fixed - 3VJ1092-1DA32-0AA0
1.349.475 ₫ 1.349.475 ₫ 1349475.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 25A, 18kA, Fixed-3VJ1092-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1092-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 50A 18kA Type Fixed - 3VJ1005-1DA32-0AA0
1.349.475 ₫ 1.349.475 ₫ 1349475.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 50A, 18kA, Fixed-3VJ1005-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1005-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50 A
- Dòng ngắn mạch:18 kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 40A 18kA Type Fixed - 3VJ1004-1DA32-0AA0
1.349.475 ₫ 1.349.475 ₫ 1349475.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 40A, 18kA, Fixed-3VJ1004-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1004-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40 A
- Dòng ngắn mạch: 18k A
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 32A 18kA Type Fixed - 3VJ1003-1DA32-0AA0
1.349.475 ₫ 1.349.475 ₫ 1349475.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 32A, 18kA, Fixed-3VJ1003-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1003-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 32A
- Dòng ngắn mạch:18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 63A 18kA Type Fixed - 3VJ1006-1DA32-0AA0
1.480.285 ₫ 1.480.285 ₫ 1480285.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 63A, 18kA, Fixed-3VJ1006-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1006-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 80A 18kA Type Fixed - 3VJ1008-1DA32-0AA0
1.480.285 ₫ 1.480.285 ₫ 1480285.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 80A, 18kA, Fixed-3VJ1008-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1008-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 100A 18kA Type Fixed - 3VJ1010-1DA32-0AA0
1.480.285 ₫ 1.480.285 ₫ 1480285.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 100A, 18kA, Fixed-3VJ1010-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1010-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 100A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 125A 18kA Type Fixed - 3VJ1012-1DA32-0AA0
2.468.073 ₫ 2.468.073 ₫ 2468073.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 125A, 18kA, Fixed-3VJ1012-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1012-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 160A 18kA Type Fixed - 3VJ1216-1DA32-0AA0
2.995.230 ₫ 2.995.230 ₫ 2995230.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 160A, 18kA, Fixed-3VJ1216-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1216-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 160A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 200A 18kA Type Fixed - 3VJ1220-1DA32-0AA0
3.517.353 ₫ 3.517.353 ₫ 3517353.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 200A, 18kA, Fixed-3VJ1220-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1220-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 200A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 250A 18kA Type Fixed - 3VJ1225-1DA32-0AA0
3.949.476 ₫ 3.949.476 ₫ 3949476.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 250A, 18kA, Fixed-3VJ1225-1DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1225-1DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 250A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 20A 25kA Type Fixed - 3VJ1002-3DA32-0AA0
1.181.210 ₫ 1.181.210 ₫ 1181210.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 20A, 25kA, Fixed-3VJ1002-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1002-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 20A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 25A 25kA Type Fixed - 3VJ1092-3DA32-0AA0
1.181.210 ₫ 1.181.210 ₫ 1181210.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 25A, 25kA, Fixed-3VJ1092-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1092-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 32A 25kA Type Fixed - 3VJ1003-3DA32-0AA0
1.181.210 ₫ 1.181.210 ₫ 1181210.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 32A, 25kA, Fixed-3VJ1003-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1003-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 32A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 40A 25kA Type Fixed-3VJ1004-3DA32-0AA0
1.181.210 ₫ 1.181.210 ₫ 1181210.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 40A, 25kA, Fixed-3VJ1004-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1004-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 50A 25kA Type Fixed - 3VJ1005-3DA32-0AA0
1.181.210 ₫ 1.181.210 ₫ 1181210.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 50A, 25kA, Fixed-3VJ1005-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1005-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 63A 25kA Type Fixed - 3VJ1006-3DA32-0AA0
1.247.173 ₫ 1.247.173 ₫ 1247173.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 63A, 25kA, Fixed-3VJ1006-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1006-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 80A 25kA Type Fixed - 3VJ1008-3DA32-0AA0
1.247.173 ₫ 1.247.173 ₫ 1247173.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 80A, 25kA, Fixed-3VJ1008-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1008-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 100A 25kA Type Fixed - 3VJ1010-3DA32-0AA0
1.247.173 ₫ 1.247.173 ₫ 1247173.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 100A, 25kA, Fixed-3VJ1010-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1010-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 100A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 125A 25kA Type Fixed - 3VJ1012-3DA32-0AA0
2.618.450 ₫ 2.618.450 ₫ 2618450.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 125A, 25kA, Fixed-3VJ1012-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1012-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 160A 25kA Type Fixed - 3VJ1216-3DA32-0AA0
3.389.898 ₫ 3.389.898 ₫ 3389898.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 160A, 25kA, Fixed-3VJ1216-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1216-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 160A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 200A 25kA Type Fixed - 3VJ1220-3DA32-0AA0
4.084.200 ₫ 4.084.200 ₫ 4084200.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 200A, 25kA, Fixed-3VJ1220-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1220-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 200A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 250A 25kA Type Fixed - 3VJ1225-3DA32-0AA0
4.121.655 ₫ 4.121.655 ₫ 4121655.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 250A, 25kA, Fixed-3VJ1225-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1225-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 250A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 320A 25kA Type Fixed - 3VJ1332-3DA32-0AA0
5.128.450 ₫ 5.128.450 ₫ 5128450.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 320A, 25kA, Fixed-3VJ1332-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1332-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 320A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 400A 25kA Type Fixed - 3VJ1340-3DA32-0AA0
5.128.450 ₫ 5.128.450 ₫ 5128450.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 400A, 25kA, Fixed-3VJ1340-3DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1340-3DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 400A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 25A 36kA Type Fixed - 3VJ1192-5DA32-0AA0
1.674.265 ₫ 1.674.265 ₫ 1674265.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 25A, 36kA, Fixed-3VJ1192-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1192-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 32A 36kA Type Fixed - 3VJ1103-5DA32-0AA0
1.674.265 ₫ 1.674.265 ₫ 1674265.0 VND
MCCB 3-poles 40A 36kA Type Fixed - 3VJ1104-5DA32-0AA0
1.674.265 ₫ 1.674.265 ₫ 1674265.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 40A, 36kA, Fixed-3VJ1104-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1104-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 50A 36kA Type Fixed - 3VJ1105-5DA32-0AA0
1.674.265 ₫ 1.674.265 ₫ 1674265.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 50A, 36kA, Fixed-3VJ1105-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1105-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 63A 36kA Type Fixed - 3VJ1106-5DA32-0AA0
1.860.419 ₫ 1.860.419 ₫ 1860419.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 63A, 36kA, Fixed-3VJ1106-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1106-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 80A 36kA Type Fixed - 3VJ1108-5DA32-0AA0
1.860.419 ₫ 1.860.419 ₫ 1860419.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 80A, 36kA, Fixed-3VJ1108-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1108-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 100A 36kA Type Fixed - 3VJ1110-5DA32-0AA0
1.860.419 ₫ 1.860.419 ₫ 1860419.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 100A, 36kA, Fixed-3VJ1110-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1110-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 100A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 125A 36kA Type Fixed - 3VJ1112-5DA32-0AA0
2.752.615 ₫ 2.752.615 ₫ 2752615.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 125A, 36kA, Fixed-3VJ1112-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1112-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 160A 36kA Type Fixed - 3VJ1216-5DA32-0AA0
3.362.505 ₫ 3.362.505 ₫ 3362505.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 160A, 36kA, Fixed-3VJ1216-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1216-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức:160A
- Dòng ngắn mạch:36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 200A 36kA Type Fixed - 3VJ1220-5DA32-0AA0
4.081.405 ₫ 4.081.405 ₫ 4081405.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 200A, 36kA, Fixed-3VJ1220-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1220-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 200A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 250A 36kA Type Fixed - 3VJ1225-5DA32-0AA0
4.106.561 ₫ 4.106.561 ₫ 4106561.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 250A, 36kA, Fixed-3VJ1225-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1225-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 250A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 320A 36kA Type Fixed - 3VJ1332-5DA32-0AA0
5.220.129 ₫ 5.220.129 ₫ 5220129.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 320A, 36kA, Fixed-3VJ1332-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1332-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 320A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 400A 36kA Type Fixed - 3VJ1340-5DA32-0AA0
5.220.129 ₫ 5.220.129 ₫ 5220129.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 400A, 36kA, Fixed-3VJ1340-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1340-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 400A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 500A 36kA Type Fixed - 3VJ1450-5DA32-0AA0
7.361.735 ₫ 7.361.735 ₫ 7361735.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 500A, 36kA, Fixed-3VJ1450-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1450-5DA32-0AA
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 500A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3-poles
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 630A 36kA Type Fixed - 3VJ1463-5DA32-0AA0
7.843.051 ₫ 7.843.051 ₫ 7843051.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 630A, 36kA, Fixed-3VJ1463-5DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1463-5DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 630A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 25A 55kA Type Fixed - 3VJ1192-7DA32-0AA0
2.111.418 ₫ 2.111.418 ₫ 2111418.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 25A, 55kA, Fixed-3VJ1192-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1192-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 32A 55kA Type Fixed - 3VJ1103-7DA32-0AA0
2.111.418 ₫ 2.111.418 ₫ 2111418.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 32A, 55kA, Fixed-3VJ1103-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1103-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 32A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 40A 55kA Type Fixed - 3VJ1104-7DA32-0AA0
2.111.418 ₫ 2.111.418 ₫ 2111418.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 40A, 55kA, Fixed-3VJ1104-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1104-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 63A 55kA Type Fixed - 3VJ1106-7DA32-0AA0
2.111.418 ₫ 2.111.418 ₫ 2111418.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 63A, 55kA, Fixed-3VJ1106-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1106-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 80A 55kA Type Fixed - 3VJ1108-7DA32-0AA0
2.111.418 ₫ 2.111.418 ₫ 2111418.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 80A, 55kA, Fixed-3VJ1108-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1108-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 100A 55kA Type Fixed - 3VJ1110-7DA32-0AA0
2.111.418 ₫ 2.111.418 ₫ 2111418.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 100A, 55kA, Fixed-3VJ1110-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1110-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 100A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 125A 55kA Type Fixed - 3VJ1112-7DA32-0AA0
2.597.207 ₫ 2.597.207 ₫ 2597207.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 125A, 55kA, Fixed-3VJ1112-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1112-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 160A 55kA Type Fixed - 3VJ1216-7DA32-0AA0
3.095.853 ₫ 3.095.853 ₫ 3095853.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 160A, 55kA, Fixed-3VJ1216-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1216-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 160A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 200A 55kA Type Fixed - 3VJ1220-7DA32-0AA0
3.785.683 ₫ 3.785.683 ₫ 3785683.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 200A, 55kA, Fixed-3VJ1220-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1220-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 200A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 250A 55kA Type Fixed - 3VJ1225-7DA32-0AA0
4.254.142 ₫ 4.254.142 ₫ 4254142.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 250A, 55kA, Fixed-3VJ1225-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1225-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 250A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 320A 55kA Type Fixed - 3VJ1332-7DA32-0AA0
6.760.788 ₫ 6.760.788 ₫ 6760788.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 320A, 55kA, Fixed-3VJ1332-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1332-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 320A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 400A 55kA Type Fixed - 3VJ1340-7DA32-0AA0
6.948.619 ₫ 6.948.619 ₫ 6948619.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 400A, 55kA, Fixed-3VJ1340-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1340-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 400A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 630A 55kA Type Fixed - 3VJ1463-7DA32-0AA0
8.668.723 ₫ 8.668.723 ₫ 8668723.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 630A, 55kA, Fixed-3VJ1463-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1463-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 630A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 20A 10kA Type Fixed - 3VJ1002-0EA42-0AA0
1.464.632 ₫ 1.464.632 ₫ 1464632.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 20A, 10kA, Fixed-3VJ1002-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1002-0EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 20A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 25A 10kA Type Fixed - 3VJ1092-0EA42-0AA0
1.464.632 ₫ 1.464.632 ₫ 1464632.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 25A, 10kA, Fixed-3VJ1092-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1092-0EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 32A 10kA Type Fixed - 3VJ1003-0EA42-0AA0
1.464.632 ₫ 1.464.632 ₫ 1464632.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 32A, 10kA, Fixed-3VJ1003-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1003-0EA42-0AA
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 32A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 40A 10kA Type Fixed - 3VJ1004-0EA42-0AA0
1.464.632 ₫ 1.464.632 ₫ 1464632.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 40A, 10kA, Fixed-3VJ1004-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1004-0EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4-poles
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 50A 10kA Type Fixed - 3VJ1005-0EA42-0AA0
1.464.632 ₫ 1.464.632 ₫ 1464632.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 50A, 10kA, Fixed-3VJ1005-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1005-0EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 63A 10kA Type Fixed - 3VJ1006-0EA42-0AA0
1.464.632 ₫ 1.464.632 ₫ 1464632.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 63A, 10kA, Fixed-3VJ1006-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1006-0EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 80A 10kA Type Fixed - 3VJ1008-0EA42-0AA0
1.464.632 ₫ 1.464.632 ₫ 1464632.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 80A, 10kA, Fixed-3VJ1008-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1008-0EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 100A 10kA Type Fixed - 3VJ1010-0EA42-0AA0
1.464.632 ₫ 1.464.632 ₫ 1464632.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 100A, 10kA, Fixed-3VJ1010-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1010-0EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 100A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 125A 10kA Type Fixed - 3VJ1012-0EA42-0AA0
1.860.419 ₫ 1.860.419 ₫ 1860419.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 125A, 10kA, Fixed-3VJ1012-0EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1012-0EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 10kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 20A 18kA Type Fixed - 3VJ1002-1EA42-0AA0
1.910.784 ₫ 1.910.784 ₫ 1910784.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 20A, 18kA, Fixed-3VJ1002-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1002-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 20A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 25A 18kA Type Fixed - 3VJ1092-1EA42-0AA0
1.910.784 ₫ 1.910.784 ₫ 1910784.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 25A, 18kA, Fixed-3VJ1092-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1092-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 32A 18kA Type Fixed - 3VJ1003-1EA42-0AA0
1.974.672 ₫ 1.974.672 ₫ 1974672.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 32A, 18kA, Fixed-3VJ1003-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1003-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 32A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 40A 18kA Type Fixed - 3VJ1004-1EA42-0AA0
1.974.672 ₫ 1.974.672 ₫ 1974672.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 40A, 18kA, Fixed-3VJ1004-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1004-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 50A 18kA Type Fixed - 3VJ1005-1EA42-0AA0
1.974.672 ₫ 1.974.672 ₫ 1974672.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 50A, 18kA, Fixed-3VJ1005-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm:3VJ1005-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 63A 18kA Type Fixed - 3VJ1006-1EA42-0AA0
1.974.672 ₫ 1.974.672 ₫ 1974672.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 63A, 18kA, Fixed-3VJ1006-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1006-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 80A 18kA Type Fixed - 3VJ1008-1EA42-0AA0
1.974.672 ₫ 1.974.672 ₫ 1974672.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 80A, 18kA, Fixed-3VJ1008-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1008-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 100A 18kA Type Fixed - 3VJ1010-1EA42-0AA0
1.974.672 ₫ 1.974.672 ₫ 1974672.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 100A, 18kA, Fixed-3VJ1010-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1010-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 100A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 125A 18kA Type Fixed - 3VJ1012-1EA42-0AA0
3.121.461 ₫ 3.121.461 ₫ 3121461.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 125A, 18kA, Fixed-3VJ1012-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1012-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 50A 55kA Type Fixed - 3VJ1105-7DA32-0AA0
2.111.418 ₫ 2.111.418 ₫ 2111418.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 50A, 55kA, Fixed-3VJ1105-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1105-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 3-poles 500A 55kA Type Fixed - 3VJ1450-7DA32-0AA0
7.981.128 ₫ 7.981.128 ₫ 7981128.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 3-poles, 500A, 55kA, Fixed-3VJ1450-7DA32-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1450-7DA32-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 500A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 3
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 160A 18kA Type Fixed - 3VJ1216-1EA42-0AA0
4.083.508 ₫ 4.083.508 ₫ 4083508.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 160A, 18kA, Fixed-3VJ1216-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1216-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 160A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 200A 18kA Type Fixed - 3VJ1220-1EA42-0AA0
4.504.636 ₫ 4.504.636 ₫ 4504636.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 200A, 18kA, Fixed-3VJ1220-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1220-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 200A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 250A 18kA Type Fixed - 3VJ1225-1EA42-0AA0
5.034.907 ₫ 5.034.907 ₫ 5034907.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 250A, 18kA, Fixed-3VJ1225-1EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1225-1EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 250A
- Dòng ngắn mạch: 18kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 32A 25kA Type Fixed - 3VJ1003-3EA42-0AA0
1.943.712 ₫ 1.943.712 ₫ 1943712.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 32A, 25kA, Fixed-3VJ1003-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1003-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 32A
- Dòng ngắn mạch: 25kA,
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 40A 25kA Type Fixed - 3VJ1004-3EA42-0AA0
1.943.712 ₫ 1.943.712 ₫ 1943712.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 40A, 25kA, Fixed-3VJ1004-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1004-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 50A 25kA Type Fixed - 3VJ1005-3EA42-0AA0
1.943.712 ₫ 1.943.712 ₫ 1943712.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 50A, 25kA, Fixed-3VJ1005-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1005-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 63A 25kA Type Fixed - 3VJ1006-3EA42-0AA0
1.943.712 ₫ 1.943.712 ₫ 1943712.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 63A, 25kA, Fixed-3VJ1006-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1006-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 80A 25kA Type Fixed - 3VJ1008-3EA42-0AA0
1.943.712 ₫ 1.943.712 ₫ 1943712.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 80A, 25kA, Fixed-3VJ1008-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm:
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 100A 25kA Type Fixed - 3VJ1010-3EA42-0AA0
1.943.712 ₫ 1.943.712 ₫ 1943712.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 100A, 25kA, Fixed-3VJ1010-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm:
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 100A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 125A 25kA Type Fixed - 3VJ1012-3EA42-0AA0
3.287.038 ₫ 3.287.038 ₫ 3287038.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khốiMCCB 3VJ, 4-poles, 125A, 25kA, Fixed-3VJ1012-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1012-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 160A 25kA Type Fixed - 3VJ1216-3EA42-0AA0
4.223.396 ₫ 4.223.396 ₫ 4223396.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 160A, 25kA, Fixed-3VJ1216-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1216-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 160A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 200A 25kA Type Fixed - 3VJ1220-3EA42-0AA0
4.996.521 ₫ 4.996.521 ₫ 4996521.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 200A, 25kA, Fixed-3VJ1220-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1220-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 200A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 250A 25kA Type Fixed - 3VJ1225-3EA42-0AA0
5.010.497 ₫ 5.010.497 ₫ 5010497.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 250A, 25kA, Fixed-3VJ1225-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1225-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 250A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 320A 25kA Type Fixed - 3VJ1332-3EA42-0AA0
6.670.786 ₫ 6.670.786 ₫ 6670786.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 320A, 25kA, Fixed-3VJ1332-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1332-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 320A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 400A 25kA Type Fixed - 3VJ1340-3EA42-0AA0
6.670.786 ₫ 6.670.786 ₫ 6670786.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 400A, 25kA, Fixed-3VJ1340-3EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1340-3EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 400A
- Dòng ngắn mạch: 25kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 25A 36kA Type Fixed - 3VJ1192-5EA42-0AA0
2.076.892 ₫ 2.076.892 ₫ 2076892.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 25A, 36kA, Fixed-3VJ1192-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1192-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 32A 36kA Type Fixed - 3VJ1103-5EA42-0AA0
2.077.957 ₫ 2.077.957 ₫ 2077957.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 32A, 36kA, Fixed-3VJ1103-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1103-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 32A
- Dòng ngắn mạch:36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 40A 36kA Type Fixed - 3VJ1104-5EA42-0AA0
2.077.957 ₫ 2.077.957 ₫ 2077957.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 40A, 36kA, Fixed-3VJ1104-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1104-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 50A 36kA Type Fixed - 3VJ1105-5EA42-0AA0
2.077.957 ₫ 2.077.957 ₫ 2077957.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 50A, 36kA, Fixed-3VJ1105-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1105-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 63A 36kA Type Fixed - 3VJ1106-5EA42-0AA0
2.540.613 ₫ 2.540.613 ₫ 2540613.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 63A, 36kA, Fixed-3VJ1106-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1106-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 80A 36kA Type Fixed - 3VJ1108-5EA42-0AA0
2.540.613 ₫ 2.540.613 ₫ 2540613.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 80A, 36kA, Fixed-3VJ1108-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1108-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 100A 36kA Type Fixed - 3VJ1110-5EA42-0AA0
2.540.613 ₫ 2.540.613 ₫ 2540613.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 100A, 36kA, Fixed-3VJ1110-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1110-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 100A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 125A 36kA Type Fixed - 3VJ1112-5EA42-0AA0
3.403.101 ₫ 3.403.101 ₫ 3403101.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 125A, 36kA, Fixed-3VJ1112-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1112-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 160A 36kA Type Fixed - 3VJ1216-5EA42-0AA0
4.232.580 ₫ 4.232.580 ₫ 4232580.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 160A, 36kA, Fixed-3VJ1216-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1216-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 160A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 200A 36kA Type Fixed - 3VJ1220-5EA42-0AA0
5.212.196 ₫ 5.212.196 ₫ 5212196.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 200A, 36kA, Fixed-3VJ1220-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1220-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 200A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 250A 36kA Type Fixed - 3VJ1225-5EA42-0AA0
5.212.196 ₫ 5.212.196 ₫ 5212196.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 250A, 36kA, Fixed-3VJ1225-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1225-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 250A
- Dòng ngắn mạch:36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 320A 36kA Type Fixed - 3VJ1332-5EA42-0AA0
5.329.324 ₫ 5.329.324 ₫ 5329324.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 320A, 36kA, Fixed-3VJ1332-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1332-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 320A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 400A 36kA Type Fixed - 3VJ1340-5EA42-0AA0
5.543.349 ₫ 5.543.349 ₫ 5543349.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 400A, 36kA, Fixed-3VJ1340-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1340-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 400A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 500A 36kA Type Fixed - 3VJ1450-5EA42-0AA0
9.042.282 ₫ 9.042.282 ₫ 9042282.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 500A, 36kA, Fixed-3VJ1450-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1450-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 500A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 630A 36kA Type Fixed - 3VJ1463-5EA42-0AA0
9.763.151 ₫ 9.763.151 ₫ 9763151.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 630A, 36kA, Fixed-3VJ1463-5EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1463-5EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 630A
- Dòng ngắn mạch: 36kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 25A 55kA Type Fixed - 3VJ1192-7EA42-0AA0
2.662.613 ₫ 2.662.613 ₫ 2662613.0 VND
Tên sản phẩm:Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 25A, 55kA, Fixed-3VJ1192-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1192-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 25A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 32A 55kA Type Fixed - 3VJ1103-7EA42-0AA0
2.662.613 ₫ 2.662.613 ₫ 2662613.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 32A, 55kA, Fixed-3VJ1103-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm:
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức:32A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 40A 55kA Type Fixed - 3VJ1104-7EA42-0AA0
2.662.613 ₫ 2.662.613 ₫ 2662613.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 40A, 55kA, Fixed-3VJ1104-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1104-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 40A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 50A 55kA Type - Fixed - 3VJ1105-7EA42-0AA0
2.662.613 ₫ 2.662.613 ₫ 2662613.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 50A, 55kA, Fixed-3VJ1105-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1105-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 50A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 63A 55kA Type Fixed - 3VJ1106-7EA42-0AA0
2.662.613 ₫ 2.662.613 ₫ 2662613.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 63A, 55kA, Fixed-3VJ1106-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1106-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 63A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 80A 55kA Type Fixed - 3VJ1108-7EA42-0AA0
2.662.613 ₫ 2.662.613 ₫ 2662613.0 VND
Tên sản phẩm:Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 80A, 55kA, Fixed-3VJ1108-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1108-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 80A
- Dòng ngắn mạch:
- Số cực: 55kA
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 100A 55kA Type Fixed - 3VJ1110-7EA42-0AA0
3.816.429 ₫ 3.816.429 ₫ 3816429.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 125A, 55kA, Fixed-3VJ1112-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1112-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 160A 55kA Type Fixed - 3VJ1216-7EA42-0AA0
5.817.721 ₫ 5.817.721 ₫ 5817721.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 160A, 55kA, Fixed-3VJ1216-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1216-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 160A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 200A 55kA Type Fixed-3VJ1220-7EA42-0AA0
5.864.120 ₫ 5.864.120 ₫ 5864120.0 VND
Tên sản phẩm:Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 200A, 55kA, Fixed-3VJ1220-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1220-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 200A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 125A 55kA Type Fixed - 3VJ1112-7EA42-0AA0
4.716.451 ₫ 4.716.451 ₫ 4716451.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 125A, 55kA, Fixed-3VJ1112-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1112-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 125A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 250A 55kA Type Fixed - 3VJ1225-7EA42-0AA0
6.036.298 ₫ 6.036.298 ₫ 6036298.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 250A, 55kA, Fixed-3VJ1225-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1225-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 250A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 320A 55kA Type Fixed - 3VJ1332-7EA42-0AA0
8.597.728 ₫ 8.597.728 ₫ 8597728.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 320A, 55kA, Fixed-3VJ1332-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1332-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 320A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 400A 55kA Type Fixed - 3VJ1340-7EA42-0AA0
8.708.973 ₫ 8.708.973 ₫ 8708973.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 400A, 55kA, Fixed-3VJ1340-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1340-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 400A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 500A 55kA Type Fixed - 3VJ1450-7EA42-0AA0
10.388.828 ₫ 10.388.828 ₫ 10388828.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 500A, 55kA, Fixed-3VJ1450-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1450-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 500A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed
MCCB 4-poles 630A 55kA Type Fixed - 3VJ1463-7EA42-0AA0
11.352.019 ₫ 11.352.019 ₫ 11352019.0 VND
Tên sản phẩm: Cầu dao dạng khối MCCB 3VJ, 4-poles, 630A, 55kA, Fixed-3VJ1463-7EA42-0AA0
Mã sản phẩm: 3VJ1463-7EA42-0AA0
Thương hiệu: Siemens (xuất xứ Ấn Độ)
Thông tin sản phẩm:
- Dòng định mức: 630A
- Dòng ngắn mạch: 55kA
- Số cực: 4
- Loại: Fixed